Ke stažení

V této části IS jsou zveřejněny dokumenty, které žadatelé o dotace budou potřebovat ke zpracování vlastní projektové žádosti.

 

Metodika - Výzva na rok 2019:

Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019

 

Povinné přílohy k žádosti - vzory formulářů:

Vyúčtování - Individuální projekty 2018

Čestné prohlášení k vyúčtování

Avízo o vratce

Povinnou přílohu - Vypořádání se státním rozpočtem - naleznete na těchto stránkách MFČR

 

Povinné přílohy k žádosti a k žádosti o změnu projektu

Vzor čestného prohlášení žadatele

Vzor podrobného rozpočtu po aktivitách - Individuální projekty (IP)

Vzor podrobného rozpočtu po aktivitách - Krajské projekty (KP)

 

Podrobné rozpočty jsou povinnou přílohou Individuálních i Krajských projektů!

 

POSTUP VYPLŇENÍ ROZPOČTŮ PO AKTIVITÁCH:

1.  Stáhněte si odpovídající tabulku s rozpočtem výše

2.  Na jednotlivých listech naleznete rozpočty pro příslušný typ prevence (všeobecná, selektivní, indikovaná...)

3.  Do sloupců "Osoba 1", "Osoba 2" uveďte údaje o jednotlivých pracovnících. Podle potřeby přidejte další sloupce pro další pracovníky. (U HPP pozor na dodržení limitů dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - tabulka s limity je na posledním listu přílohy). 

4.  Tabulku ONIV vyplňte pouze pro daný typ prevence na daném listu.

5. Postup zopakujte pro všechny typy prevence (všechny listy), které se týkají Vašeho projektu.

6. Vyplněný rozpočet je potřeba nahrát do elektronického formuláře žádosti do kapitoly "Připojené soubory"

7. Všechny vyplněné celkové rozpočty a celkové požadavky všech mzdových a neinvestičních položek, všech realizovaných typů prevence je potřeba spočítat a uvést do příslušných kapitol formuláře elektronické žádosti  => kapitoly Mzdové prostředky (MP) a Neinvestiční výdaje (ONIV). 

 

!!! Údaje v elektronickém formuláři v kapitolách Mzdové prostředky (MP) a Neinvestiční údaje (ONIV) se musí rovnat součtu nákladů uvedených v příloze "Podrobný rozpočet po aktivitách" !!!