Metodika

V této části IS jsou zveřejněny dokumenty, které se týkají administrativy odboru, práce s IS, metodiku pro dotační řízení, případně další dokumenty.

Soubory ke stažení najdete v kapitole KE STAŽENÍ vlevo.

 

PROJEKTY NA ROK 2024

Informace o Výzvě k podání žádostí na rok 2024 naleznete na těchto stránkách MŠMT

 

PROJEKTY NA ROK 2023

Informace o Výzvě k podání žádostí na rok 2023 naleznete na těchto stránkách MŠMT

 

PROJEKTY NA ROK 2022

Informace o Výzvě k podání žádostí na rok 2022 naleznete na těchto stránkách MŠMT

Výzva se v IS-PREVENCE realizuje ve dvou formulářích:
 
 
1. PROJEKTY INDIVIDUÁLNÍ - PROJEKTY NNO (MODULY A ; B)
 
 
Modul A – realizace preventivních programů škol prostřednictvím všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování a aktivit na podporu duševního zdraví ve školách a školských poradenských zařízeních.
Modul B – předávání informací z oblasti školské prevence rizikového chování, vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování a v oblasti podpory duševního zdraví určené pro pedagogické pracovníky a budoucí pedagogy.
 
 
2. PROJEKTY KRAJSKÉ - PROJEKTY NNO (MODUL C)
 
Modul C – realizace programů specifické primární prevence rizikového chování, aktivit na podporu duševního zdraví a vzdělávání pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních v jednotlivých krajích ČR.

 

 

Povinné přílohy k žádosti jsou:

a) Podrobný popis projektu (Příloha č. 2),

b) Podrobný rozpočet projektu (Příloha č. 3), tento rozpočet musí být v souladu s rozpočtem uvedeným ve Formuláři žádosti o poskytnutí dotace na rok 2022,

c) Kopie smlouvy o vedení bankovního účtu v české měně nebo jiný doklad o vedení bankovního účtu v české měně (nepředkládají krajské úřady v modulu C),
 
d) Výroční zpráva (v elektronické kopii postačuje textová část, bez dokumentárních obrázků), případně reference odborníků. Pokud žadatel o dotaci nezpracovává výroční zprávu, předloží doklad o předchozí činnosti, tedy uvede podrobnou informaci o svých projektech nejméně za poslední dva roky.

 

 

PROJEKTY NA ROK 2021

Informace o Výzvě k podání žádostí (rok 2021) naleznete na těchto stránkách MŠMT

Výzva na rok 2021 je určena organizacím s právní formou:

spolek - ústav - obecně prospěšná společnost - účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností - veřejná vysoká škola

Projekty v programu je potřeba vyplnit a podat (zeleným tlačítkem) - následně vytisknout, podepsat a orazítkovat a tento dokument doručit:

 

a) v listinné formě osobně v úředních hodinách na podatelnu MŠMT na adrese: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 - Malá Strana, nebo

b) v listinné formě poštou na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Oddělení rozvoje dětí a mládeže, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 - Malá Strana, nebo

c) v elektronické formě do datové schránky MŠMT (ID: vidaawt)

V případě listinného podání obálku označte textem "Podpora primární prevence na rok 2021"

 

PROJEKTY NA ROK 2020

Informace o dotačním programu MŠMT pro oblast prevence rizikového chování (rok 2020), harmonogram realizace dotačního řízení najdete na těchto stránkách MŠMT

A) PROJEKTY INDIVIDUÁLNÍ - PROJEKTY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

A. 1. Povinné přílohy k organizaci (přílohy, které se vkládají k organizaci nikoliv k projektu)

Při elektronické registraci (první vkládání údajů o organizaci) je zároveň žadatel povinen vložit do systému elektronickou kopii originálů povinných příloh (kopie originálů se vkládají pouze jednou a následně je žadatel povinen je aktualizovat při jakékoliv změně):

A.1.1. Doklad o přidělení IČO

A.1.2. Identifikace bankovního účtu, na který by měla být dotace převedena

A.1.3. Identifikaci datové schránky

A.1.4. Doklad o právní osobnosti žadatele podle příslušné právní formy prostřednictvím zřizovací listiny

A.1.5. Doložení skutečnosti, že žadatel realizuje projekty popř. jiné podporované aktivity v oblasti prevence rizikového chování na území České republiky prokazatelně minimálně dva roky před podáním žádosti.

Zároveň musí být započitatelná praxe realizována od roku 2012. (Tuto skutečnost doloží žadatel odkazem na své internetové stránky, má-li tam dokumenty zveřejněné v aktuálním znění, případně přiložením dokumentů toto prokazující - např. výroční zpráva, zpráva o činnosti, preventivní program školy apod.)

Každý nový žadatel, který o dotaci v systému IS-PREVENCE dosud nežádal, je povinen předložit uvedené povinné přílohy k organizaci

 

A.2. Povinné přílohy k žádosti (přílohy, které se vkládají k projektu nikoliv k organizaci):

A.2.1. Zpráva o realizaci víceletého (navazujícího) projektu v předchozím roce (pokud byl projekt dotačně podpořen z ministerstva).

A.2.2. Závěrečná zpráva o realizaci víceletého (navazujícího) projektu za předchozí rok vzhledem k roku, ve kterém se žádost o dotaci předkládá (tedy vzhledem k běžnému roku), pokud byl projekt v předchozím roce realizován (pokud byl projekt v daném období dotačně podpořen z ministerstva),

(příklad – získali jste dotaci v roce 2018, 2019 a žádáte dotaci na rok 2020 – doložíte závěrečnou zprávu za rok 2018 a průběžnou zprávu o realizaci projektu v roce 2019).

A.2.3. Čestné prohlášení žadatele o pravdivosti údajů a bezdlužnosti žadatele a o poskytování osobních údajů - žadatelé nemusí úředně ověřovat kopie v žádosti, toto dokládají čestným prohlášením podepsaným statutárním orgánem subjektu, který žádost předkládá (vzor najdete v kapitole KE STAŽENÍ)

A.2.4. Přehled let, kdy byl projekt podpořen z dotačního programu ministerstva

A.2.5. Personální zabezpečení:

– v případě realizace aktivity:

Všeobecná primární prevence rizikového chování

 1. Pracovník musí mít dokončené středoškolské vzdělání s maturitou
 2. Pracovník musí mít absolvován základní kurz primární prevence v rozsahu 40 hodin s minimálním podílem 8 hodin sebezkušenosti
 3. Pracovník musí mít alespoň započaté další studium (VOŠ, VŠ, jiná specializační studia), které je svým obsahem zaměřeno na práci s lidmi (mezi nejvhodnější obory v tomto ohledu můžeme zařadit pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, adiktologii, zdravotnictví, sociální práci atp.) Pozn.: bod c) lze v odůvodněných případech nahradit specifickými znalostmi a dovednostmi v různých oborech (například zástupci záchranného systému, policisté, pracovníci hygienických a lékařských zařízení atp.) či dlouholetou praxí

– v případě realizace aktivity:

Selektivní primární prevence rizikového chování

 1. Pracovník musí mít dokončené vysokoškolské bakalářské studium, které je svým obsahem zaměřeno na práci s lidmi (např. pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, adiktologii, zdravotnictví, sociální práci, atp.).
 2. Pracovník musí mít absolvován středně pokročilý kurz primární prevence v rozsahu 40 hodin s minimálním podílem 16 hodin sebezkušenosti.

– v případě realizace aktivity:

Indikovaná primární prevence rizikového chování

 1. Pracovník musí mít dokončené vysokoškolské magisterské studium, které je svým obsahem zaměřeno na práci s lidmi (např. pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, adiktologii, zdravotnictví, sociální práci atp.).
 2. Pracovník musí mít absolvován pokročilý kurz primární prevence v rozsahu 120 hodin s minimálním podílem 40 hodin sebezkušenosti.13
 3. Požadovány jsou minimálně 2 roky praxe v primárně preventivních aktivitách.

A.2.6. Poslední zpráva z kontroly ČŠI

A.2.7. Rozpočet dle nákladových položek (vzor najdete v kapitole KE STAŽENÍ)

 

B) PROJEKTY INDIVIDUÁLNÍ - PROJEKTY OSTATNÍCH ORGANIZACÍ

B.1. Povinné přílohy k organizaci (přílohy, které se vkládají k organizaci nikoliv k projektu)

Při elektronické registraci (první vkládání údajů o organizaci) je zároveň žadatel povinen vložit do systému elektronickou kopii originálů povinných příloh (kopie originálů se vkládají pouze jednou a následně je žadatel povinen je aktualizovat při jakékoliv změně):

B.1.1. Doklad o přidělení IČO

B.1.2. Identifikace bankovního účtu, na který by měla být dotace převedena

B.1.3. Identifikaci datové schránky, pokud ji žadatel má

B.1.4. Doklad o právní osobnosti žadatele podle příslušné právní formy:

 • právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb. - stanovy a výpis z veřejného rejstříku,
 • právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. předloží výpis z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti,
 • obecně prospěšná společnost předloží ověřený výpis z rejstříku obecně prospěšných společností u místně příslušného soudu,
 • jiná organizace předloží výpis z obchodního rejstříku, příp. jiný doklad prokazující právní osobnost.

B.1.5. Doložení skutečnosti, že žadatel realizuje projekty popř. jiné podporované aktivity v oblasti prevence rizikového chování na území České republiky prokazatelně minimálně dva roky před podáním žádosti.

Zároveň musí být započitatelná praxe realizována od roku 2012. (Tuto skutečnost doloží žadatel odkazem na své internetové stránky, má-li tam dokumenty zveřejněné v aktuálním znění, případně přiložením dokumentů toto prokazující - např. výroční zpráva, zpráva o činnosti, preventivní program školy apod.).

Každý nový žadatel, který o dotaci v systému IS-PREVENCE dosud nežádal, je povinen předložit uvedené povinné přílohy k organizaci

 

B.2. Povinné přílohy k žádosti (přílohy, které se vkládají k projektu nikoliv k organizaci):

B.2.1. Zpráva o realizaci víceletého (navazujícího) projektu v předchozím roce (pokud byl projekt dotačně podpořen z ministerstva)

B.2.2. Závěrečná zpráva o realizaci víceletého (navazujícího) projektu za předchozí rok vzhledem k roku, ve kterém se žádost o dotaci předkládá (tedy vzhledem k běžnému roku), pokud byl projekt v předchozím roce realizován (pokud byl projekt v daném období dotačně podpořen z ministerstva),

(příklad – získali jste dotaci v roce 2018, 2019 a žádáte dotaci na rok 2020 – doložíte závěrečnou zprávu za rok 2018 a průběžnou zprávu o realizaci projektu v roce 2019).

B.2.3. Čestné prohlášení žadatele o pravdivosti údajů a bezdlužnosti žadatele a o poskytování osobních údajů - žadatelé nemusí úředně ověřovat kopie v žádosti, toto dokládají čestným prohlášením podepsaným statutárním orgánem subjektu, který žádost předkládá (vzor najdete v kapitole KE STAŽENÍ)

2.4. Přehled let, kdy byl projekt podpořen z dotačního programu ministerstva

2.5. Personální zabezpečení:

– v případě realizace aktivity:

Všeobecná primární prevence rizikového chování

 1. Pracovník musí mít dokončené středoškolské vzdělání s maturitou.
 2. Pracovník musí mít absolvován základní kurz primární prevence v rozsahu 40 hodin s minimálním podílem 8 hodin sebezkušenosti.
 3. Pracovník musí mít alespoň započaté další studium (VOŠ, VŠ, jiná specializační studia), které je svým obsahem zaměřeno na práci s lidmi (mezi nejvhodnější obory v tomto ohledu můžeme zařadit pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, adiktologii, zdravotnictví, sociální práci atp.). Pozn.: bod c) lze v odůvodněných případech nahradit specifickými znalostmi a dovednostmi v různých oborech (například zástupci záchranného systému, policisté, pracovníci hygienických a lékařských zařízení atp.) či dlouholetou praxí

– v případě realizace aktivity:

Selektivní primární prevence rizikového chování

 1. Pracovník musí mít dokončené vysokoškolské bakalářské studium, které je svým obsahem zaměřeno na práci s lidmi (např. pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, adiktologii, zdravotnictví, sociální práci, atp.).
 2. Pracovník musí mít absolvován středně pokročilý kurz primární prevence v rozsahu 40 hodin s minimálním podílem 16 hodin sebezkušenosti.

– v případě realizace aktivity:

Indikovaná primární prevence rizikového chování

 1. Pracovník musí mít dokončené vysokoškolské magisterské studium, které je svým obsahem zaměřeno na práci s lidmi (např. pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, adiktologii, zdravotnictví, sociální práci atp.).
 2. Pracovník musí mít absolvován pokročilý kurz primární prevence v rozsahu 120 hodin s minimálním podílem 40 hodin sebezkušenosti.13
 3. Požadovány jsou minimálně 2 roky praxe v primárně preventivních aktivitách.

2.6. Rozpočet dle nákladových položek (vzor najdete v kapitole KE STAŽENÍ)

 

C) PROJEKTY KRAJSKÉ

C.1. Povinné přílohy k organizaci (přílohy, které se vkládají k organizaci nikoliv k projektu)

Při elektronické registraci (první vkládání údajů o organizaci) je zároveň žadatel povinen vložit do systému elektronickou kopii originálů povinných příloh (kopie originálů se vkládají pouze jednou a následně je žadatel povinen je aktualizovat při jakékoliv změně):

C.1.1.  doklad o přidělení IČO,

C.1.2.  identifikace bankovního účtu, na který by měla být dotace převedena,

C.1.3.  identifikaci datové schránky.

Každý nový žadatel, který o dotaci v systému IS-PREVENCE dosud nežádal, je povinen předložit uvedené povinné přílohy k organizaci

 

C.2. Povinné přílohy k žádosti (přílohy, které se vkládají k projektu nikoliv k organizaci):

C.2.1.  čestné prohlášení žadatele o pravdivosti údajů a bezdlužnosti žadatele a o poskytování osobních údajů - žadatelé nemusí úředně ověřovat kopie v žádosti, toto dokládají čestným prohlášením podepsaným statutárním orgánem subjektu, který žádost předkládá

C.2.2. personální zabezpečení je povinen žadatel doložit v příloze:

a. Pracovník musí mít dokončené vysokoškolské magisterské studium, které je svým obsahem zaměřeno na práci s lidmi (např. pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, adiktologii, zdravotnictví, sociální práci atp.).

b. Požadovány jsou minimálně 2 roky praxe v primárně preventivních aktivitách.

C.2.3. Rozpočet dle nákladových položek (vzor najdete v kapitole KE STAŽENÍ)

 

PROJEKTY NA ROK 2019

 

A) PROJEKTY INDIVIDUÁLNÍ

1. Povinné přílohy k organizaci (přílohy, které se vkládají k organizaci nikoliv k projektu)

Při elektronické registraci (první vkládání údajů o organizaci) je zároveň žadatel povinen vložit do systému elektronickou kopii originálů povinných příloh (kopie originálů se vkládají pouze jednou a následně je žadatel povinen je aktualizovat při jakékoliv změně):

1.1. Doklad o přidělení IČO.

1.2. Identifikace bankovního účtu, na který by měla být dotace převedena.

1.3. Identifikaci datové schránky, pokud ji žadatel má.

1.4. Doklad o právní osobnosti žadatele podle příslušné právní formy:

 • právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení předloží zřizovací listinu,
 • právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb. - stanovy a výpis z veřejného rejstříku,
 • právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. předloží výpis z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti,
 • obecně prospěšná společnost předloží ověřený výpis z rejstříku obecně prospěšných společností u místně příslušného soudu,
 • jiná organizace předloží výpis z obchodního rejstříku, příp. jiný doklad prokazující právní osobnost.

1.5. Doložení skutečnosti, že žadatel realizuje projekty popř. jiné podporované aktivity v oblasti prevence rizikového chování na území České republiky prokazatelně minimálně dva roky před podáním žádosti.

Zároveň musí být započitatelná praxe realizována od roku 2012. (Tuto skutečnost doloží žadatel odkazem na své internetové stránky, má-li tam dokumenty zveřejněné v aktuálním znění, případně přiložením dokumentů toto prokazující - např. výroční zpráva, zpráva o činnosti, preventivní program školy apod.).

 

2. Povinné přílohy k žádosti (přílohy, které se vkládají k projektu nikoliv k organizaci):

2.1. Zpráva o realizaci víceletého (navazujícího) projektu v předchozím roce (pokud byl projekt dotačně podpořen z ministerstva).

2.2. Závěrečná zpráva o realizaci víceletého (navazujícího) projektu za předchozí rok vzhledem k roku, ve kterém se žádost o dotaci předkládá (tedy vzhledem k běžnému roku), pokud byl projekt (projekt) v předchozím roce realizován (pokud byl projekt v daném období dotačně podpořen z ministerstva),

(příklad – získali jste dotaci v roce 2017, 2018 a žádáte dotaci na rok 2019 – doložíte závěrečnou zprávu za rok 2017 a průběžnou zprávu o realizaci projektu v roce 2018).

2.3. Čestné prohlášení žadatele o pravdivosti údajů a bezdlužnosti žadatele a o poskytování osobních údajů - žadatelé nemusí úředně ověřovat kopie v žádosti, toto dokládají čestným prohlášením podepsaným statutárním orgánem subjektu, který žádost předkládá.

2.4. Přehled let, kdy byl projekt podpořen z dotačního programu ministerstva.

2.5. Personální zabezpečení je povinen žadatel doložit v příloze:

– v případě realizace aktivity:

Všeobecná primární prevence rizikového chování

(dle části II. Článek 2 odst. 1 písm a) A. Výzvy)

 1. Pracovník musí mít dokončené středoškolské vzdělání s maturitou.
 2. Pracovník musí mít absolvován základní kurz primární prevence v rozsahu 40 hodin s minimálním podílem 8 hodin sebezkušenosti.
 3. Pracovník musí mít alespoň započaté další studium (VOŠ, VŠ, jiná specializační studia), které je svým obsahem zaměřeno na práci s lidmi (mezi nejvhodnější obory v tomto ohledu můžeme zařadit pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, adiktologii, zdravotnictví, sociální práci atp.).

Pozn.: Je nutné splnit všechny body, avšak bod c) lze v odůvodněných případech nahradit specifickými znalostmi a dovednostmi v různých oborech (například zástupci záchranného systému, policisté, pracovníci hygienických a lékařských zařízení atp.) či dlouholetou praxí.

 

– v případě realizace aktivity:

Selektivní primární prevence rizikového chování

(dle části II. Článek 1 odst. 1 písm a) B. Výzvy)

 1. Pracovník musí mít dokončené vysokoškolské bakalářské studium, které je svým obsahem zaměřeno na práci s lidmi (např. pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, adiktologii, zdravotnictví, sociální práci, atp.).
 2. Pracovník musí mít absolvován středně pokročilý kurz primární prevence v rozsahu 40 hodin s minimálním podílem 16 hodin sebezkušenosti.

Pozn.: Je nutné splnit všechny body.

 

– v případě realizace aktivity:

Indikovaná primární prevence rizikového chování

(dle části II. Článek 1 odst. 1 písm a) C. Výzvy)

 1. Pracovník musí mít dokončené vysokoškolské magisterské studium, které je svým obsahem zaměřeno na práci s lidmi (např. pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, adiktologii, zdravotnictví, sociální práci atp.).
 2. Pracovník musí mít absolvován pokročilý kurz primární prevence v rozsahu 120 hodin s minimálním podílem 40 hodin sebezkušenosti.13
 3. Požadovány jsou minimálně 2 roky praxe v primárně preventivních aktivitách.

 

– v případě realizace aktivit:

Poskytování odborných a ověřených informací a vzdělávání veřejnosti

Evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb

(část II. Článek 1 odst. 1 písm b), c) Výzvy)

 1. Pracovník musí mít dokončené vysokoškolské magisterské studium, které je svým obsahem zaměřeno na práci s lidmi (např. pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, adiktologii, zdravotnictví, sociální práci atp.).
 2. Požadovány jsou minimálně 2 roky praxe v primárně preventivních aktivitách.

2.6. Rozpočet dle nákladových položek (vzor najdete v kapitole KE STAŽENÍ)

 

B) PROJEKTY KRAJSKÉ

1. Povinné přílohy k organizaci (přílohy, které se vkládají k organizaci nikoliv k projektu)

Při elektronické registraci (první vkládání údajů o organizaci) je zároveň žadatel povinen vložit do systému elektronickou kopii originálů povinných příloh (kopie originálů se vkládají pouze jednou a následně je žadatel povinen je aktualizovat při jakékoliv změně):

 

1.1.  doklad o přidělení IČO,

1.2.  identifikace bankovního účtu, na který by měla být dotace převedena,

1.3.  identifikaci datové schránky.

 

2. Povinné přílohy k žádosti (přílohy, které se vkládají k projektu nikoliv k organizaci):

2.1.  čestné prohlášení žadatele o pravdivosti údajů a bezdlužnosti žadatele a o poskytování osobních údajů - žadatelé nemusí úředně ověřovat kopie v žádosti, toto dokládají čestným prohlášením podepsaným statutárním orgánem subjektu, který žádost předkládá,

 

2.2. personální zabezpečení je povinen žadatel doložit v příloze:

a. Pracovník musí mít dokončené vysokoškolské magisterské studium, které je svým obsahem zaměřeno na práci s lidmi (např. pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, adiktologii, zdravotnictví, sociální práci atp.).

b. Požadovány jsou minimálně 2 roky praxe v primárně preventivních aktivitách.

 

2.3. Rozpočet dle nákladových položek (vzor najdete v kapitole KE STAŽENÍ)